KAMERLINGUA
Pèba i ŋgɔpɔ̀l i máhɔp ma Kamàlôn


Ɓǎt ŋ̀kɔ̌plàk wɔ́ŋs

JÀM DI ḾƁƆ̀Ŋ

Dì ŋ́kɔ̀bda ɓaɛblɛ̀ ɓɔŋ ni ǹsɔn wɔŋ

Ù ńsòmbol nógda ɓáɛ̂mblɛ ɓâ ɓá ḿpɔ̄t nì nɔk hɔ̄p wáda ikète màhɔp ma lɔ̂ŋ yes ? Jìndâ li "Kamâlônmàhɔp" l i ŋ́ùnda wɛ̂ bìɓòlo gwéé bí ŋgɔbɔ̀l lɛ u ɓɔ̂l hâ.

Dì ŋ́yìdis mbuū yimbɔk nì mbùu yīmahɔp bi malɔ̀ŋ

Kilì lɔŋgɛ̂ jàm wàda nu lɔ̀ŋ i Kamàlôn à tìŋnɛ i mbūu yimbɔk nì yimahɔp, inyùu "Kàmàlônmàhɔp", hilɛ hɔp u yê ɓɛ́ɛ́ i gôl.

LÌƁÒŊOL JES

...
1-Kǒs kɔ̄plɛ i ńsɔn wɔŋ

Nìdha njòmbi yɔŋ̄ ǹsɔn ŋgɔpɔ̀l nì lɛ̂gɛ̀ kɔ̂plɛ̀ i helī inyùu lìɛndɛ̂l ɓòlo yɔŋ

...
2-Di ŋ́kɔ̀pɔl

I mbūs nôglà i kɔ̂blɛ̀, dì ŋ́kɔ̀bɔl bidɔ̂kmɛ̀n gwɔ́ŋ ikéte màhɔp mà̀̂̀ Kámalôn mâ u ǹsómbòl

...
3-Lɛɛgana ŋgɔ̀pɔ̀l nân

I ŋgèdà ǹsɔn ŋgɔpɔ̀l u ḿmâl, di gáōmlɛ wɛ̂ bìsanâ bí ńsɔn wɔŋ nì njɛ̌l ndɛ̀smàŋwìn lɛ u laā nìt minsòmbi ŋwɔŋ

Ɓǎt kɔ̀plɛ̀ yɔŋ Kɔ̀plɛ̀ i ŋgindàmbà nì ŋgìmàhihna*​
img community

ǸLÙMƐ KƆ̀TƁÀ I ŊGAM̄ ƁÂKƆ̀PƆ̀L

Mbogôl i mińtìîk mi ɓakɔ̀bɔ̀l , ɓá ɓã ŋ́ɛ̃ndɛ́l lísalâk ikèdé màlɔ̀ŋ map ma mahɔp, i yê i ńsɔ̄n i màtuŋga ma lɔ̂ŋ.